Açık Rıza Beyanı

VERİ SAHİBİ AÇIK RIZA BEYANI

Tarafıma GROUP AND WYSER TURKEY SEÇME VE YERLEŞTİRME A.Ş. (“Veri Sorumlusu/Veri İşleyen) tarafından sunulmuş olan İşbu Veri Sahibinin Açık Rıza Beyan’ına ilişkin açıklayıcı ve bilgilendirici nitelikteki, yazıyı/formu okuduğumu ve 6698 sayılı “Kişisel Verileri Koruma Kanunu” kapsamında, kişisel verilerimin Veri Sorumlusu/Veri İşleyen tarafından kanundaki, yönetmeliklerdeki, tebliğlerdeki esaslar ve diğer ilgili mevzuatlar çerçevesinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine ve saklanmasına ve aktarılmasına peşinen izin verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 • 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik” gereğince, kişisel verilerimin, özel nitelikli kişisel verilerimin, sağlık verilerimin işlenmesine, tarafımca sözlü/yazılı ve/veya elektronik ortamda verilen kimliğimi belirleyen veya belirlemeye yarayanlar da dahil olmak üzere her türlü kişisel verimin,  Veri Sorumlusu/Veri İşleyen ve tüm iştirakleri tarafından işlenmesine,
 • İş akdinin yapılması için ve sadece bu amaçla; personel aday seçimi, iş akdinin imzalanması ve iş akdi gereği ile sağlık hizmeti verilebilmesi ve bu hizmetlerin planlanması amacıyla, ilgili mevzuatlar kapsamında paylaşımın gerekli olduğu işveren adayı, diğer kişi ve kuruluşlara aktarılmasına, 
 • Veri Sorumlusunun faaliyetleri kapsamında, eğitim, pazarlama, ticari iletişim, pazar araştırması ve istatistiksel analiz ile ilgili e-posta, kısa mesaj veya MMS ile iletişim kurulabilmesi amacıyla e-posta, mesajlaşma veya telefon gibi direkt pazarlama için iletişim bilgilerimin Veri Sorumlusu/Veri İşleyen ve tüm iştirakleri tarafından işlenmesine,

Buna göre, işbu Açık Rıza Beyanı kapsamı altında, işlemesine, saklanmasına ve aktarılmasına rıza gösterdiğim;  6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nda ve “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik’te tanımlanan kişisel veriler aşağıdaki şekildedir:

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen;

 • Ad-soyad, T.C. Kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, SGK numarası, imza bilgisi, taşıt plakası v.b. bilgiler gibi kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir kılan tüm kişisel veriler,
 • Telefon numarası, adres, kurumsal e-mail adresi, faks numarası, IP adresi gibi bilgiler
 • Fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, parmak izi kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar;
 • Fotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç), kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler;
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen veriler (örn. kan grubu da dahil sağlık verileri, biyometrik veriler vb.)
 • Çalışanın ve ziyaretçilerinin işyerine girişleri esnasında işyeri hekimi veya sağlık personeli tarafından ateş ölçümleriyle çıkan sonuçlar
 • Seyahat bilgileri (örn. Yurt içi ve yurt dışı seyahatleri, yurt dışından henüz dönmüş biriyle görüşülüp görüşülmediği vb.)
 • İşlerin etkin bir şekilde yürütülebilmesi ve bilgi akışının kontrolünün sağlanabilmesi, çalışanı eylemlerine karşı cezai ve hukuki sorumluluklardan korumak ve bunlardan korunmak adına, verimliliği ölçmek veya güvenlik endişeleri gibi haklı ve hukuki olarak meşru sayılan sebeplerle Veri Sorumlusu/Veri İşleyen’in yönetim yetkisi kapsamında ve işyerinin düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla sınırlı olmak üzere çalışanın kullanımına sunduğu iletişim araçlarının iletişim akışı ve iletişim içerikleri
 • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Veri Sorumlusu/Veri İşleyen ile tüm iştiraklerine yönetilmiş olan her türlü talep veya şikayetlerin değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler.

Tüm Dünya ve Ülkemizi etkileyen COVID-19 virüsü salgınının yayılmasını engellemek ve etkilerini hafifletmek adına kamu kurum ve kuruluşları gerekli adımları atmakta ve çeşitli önlemler alınması suretiyle mücadele etmektedir. Bu kapsamda şahsımın ve ziyaretçilerimin işyerine girişleri esnasında ateşimin ilgili personel tarafından ölçülmesine, sağlık durumun hakkında bilgi alınmasına, ateşimin yüksek çıkması halinde işyeri hekimi veya sağlık personeli tarafından izole ortama alınmaya ve sağlık kuruluşuna yönlendirilmeye, virüs bulaşmış olması ihtimalinde zorunlu olması halinde ismimin açıklanmasına, işyerinde gerekli olması halinde tıbbi maske ve koruyucu eldiven kullanmaya, seyahat bilgilerimi paylaşmaya çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından peşinen muvafakat verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Kişisel Verilerin Korunması Kanununun m.28/1-ç kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi halinde Kanun hükümlerinin uygulanmayacağı düzenlenmiştir. Bu çerçevede, tüm dünyanın ve ülkemizin içerisinde bulunduğu pandemi, kamu güvenliğini ve kamu düzenini tehdit ettiğinden kişisel verilerimin Sağlık Bakanlığı ve yukarıdaki madde kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları tarafından işlenmesine ve aktarılmasına peşinen izin verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

İşlerin etkin bir şekilde yürütülebilmesi, bilgi akışının kontrolünü sağlamak, şahsımın buna bağlı olarak hukuki ve sorumluluklar ve tüm feri’ilerinden korunması, verimliliğin ölçülmesi ve güvenlik gibi hukuken meşru menfaatlerle kişisel verilerimin korunmasını isteme ve haberleşme hürriyeti hakkıma halel getirmeksizin Veri Sorumlusu/Veri İşleyen’in yönetim yetkisi kapsamında tarafıma sunulmuş olan iletişim kanallarının denetlenmesine ve kullanılması hususlarında açık rızam olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Veri Sorumlusu/ Veri İşleyen’in kanuni yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla, kişisel verilerimin Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik ile İleti Yönetim Sistemi’ne (“İYS”) aktarılmasına, kişisel verilerimin bu sistemde depolanmasına açık rızam olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

            Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme, saklama ve aktarma amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu muvafakat ederim; GROUP AND WYSER TURKEY SEÇME VE YERLEŞTİRME A.Ş. ile tüm iştirakleri tarafından Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında web sitesinde bulunan “Aydınlatma Metni”ni ve haklarımı okudum ve kabul ediyorum.