Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

AYDINLATMA METNİ VE GİZLİLİK BEYANI

KİŞİSEL VERİ NEDİR?

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (İşbu metin içerisinde “Kanun” veya “KVKK” olarak kullanılacaktır) kapsamında kişisel veri; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ifade eder. Bunun bir özel türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri ise  Kişisel Verilerin Korunması Kanununa göre; “kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvelik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri” özel nitelikli kişisel veriler olarak sayılmış ve bu verilerin ancak ilgilinin açık rızası ile işlenebileceği belirtilmiştir.

Bu Gizlilik Beyanı kapsamında Kişisel Verileriniz için yapılan açıklamalar Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır.

GİZLİLİK BEYANI

GRAFTON işbu kayıt formunda, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun (“Kanun”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla aday tarafından verilen bilgilerin işlenme amacı, işlenme süresi, işlenme yöntemi ve hukuki sebebi; kimlere, hangi amaçlarla aktarılabileceği konularında adaya bazı bilgiler vermek istemektedir. Bu veri toplama işlemi, özellikle belirtilen ve yaygın olarak kullanılan kişisel veri işlemlerine tabi olacaktır. Katılımcılar bu işlemlerin yapılmasına rıza gösterirler ise, kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri işlenebilecektir. Sağlanan her türlü kişisel veri ve özel nitelikli kişisel veri, ilgili yasalara uygun olarak işlenecektir.

KVKK’da kişisel verileriniz; milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi halinde Kanun hükümlerinin uygulanmayacağı düzenlenmiştir. Bu çerçevede tüm Dünya’yı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 virüsü, kamu güvenliği ve kamu düzenini tehdit ettiğinden kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz Sağlık Bakanlığı ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

KVKK başta olmak üzere ilgili mevzuatta aranan tüm yükümlülüklere ve ilkelere uygun hareket edilecek ve Kişisel Verilerinizin güvenli bir şekilde işlenmesi için gerekli güvenlik tedbirleri alınacaktır.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZ İŞLENMEKTEDİR?

 • Adınız, doğum tarihi ve yeriniz, iletişim bilgileriniz ve nitelikleriniz (eğitim, öğrenim kursları ve staj), kimliğinizi ve çalışma hakkınızı kanıtlayan belgeler ve özgeçmişinizde sıraladığınız diğer bilgiler;
 • Eğer herhangi başka bir sosyal medya hesabını kullanarak sisteme giriş yaparsanız: profil bilgileriniz;
 • Bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde bazı durumlarda bu iletişimin kayıtları;
 • Seyahat bilgileriniz ( yurt işi ve yurt dışı seyahat bilgileri ile yurt dışından henüz dönmüş olan bir kimseyle görüşülüp görüşülmediği);
 • Sizin ve ziyaretçilerinizin işyerine girişleriniz esnasında, işyeri hekimi veya yetkili sağlık personeli tarafından ateş ölçümlerinin yapılmasıyla elde edilen veriler;
 • Herhangi bir engelinizin varsa bu bilgiler ve işyerinde sizin için yapılması gereken düzenlemelerin ayrıntıları;
 •  Bünyemiz çalışanı ve üçüncü şahıs/taraflardan gelen, hakkınızdaki geri bildirimler; başkaları hakkında verdiğiniz geri bildirimler;
 • GI’ın ve çalışanın düzen ve hukuki güvenliğinin sağlanması maksadıyla kurumsal e-mail iletişim akışı ve iletişim içerikleriniz                                                                                                                                   

VERİ İŞLEME HANGİ AMAÇLAR İÇİN GERÇEKLEŞİR?

 • Personel arama ve seçme; personel adayların başvurusu için adaylara uygun işlerin/görevlerin sunulması, eğitim konusunda adaylara yardım edilmesi veya işlere/görevlere başvurma sürecinin kolaylaştırılması gibi GRAFTON’dan beklediğiniz hizmetleri size sunulması için.
 • Müşteri şirketlerinde geçici iş ilişkisi ile görevlendirilmek amacıyla; Bu, CV'nizi incelemeleri için olası işverenlere göndermeyi ve e-posta, telefon, posta ve/veya farklı iletişim yöntemleriyle gelecekteki iş fırsatlarından sizi haberdar etmeyi kapsar. Ayrıca Müşteri firmalara verilen bordrolama hizmetlerinin yerine getirilmesi ve buna ilişkin işleyişin yönetilmesi de bu amacın içindedir.
 • GRAFTON faaliyetleri, eğitim, pazarlama, ticari iletişim, pazar araştırması ve istatistiksel analiz ile ilgili e-posta, kısa mesaj veya MMS ile iletişim; Rızanızla, e-posta, mesajlaşma veya telefon gibi direkt pazarlama için iletişim bilgilerin kullanılması
 • GRAFTON tarafından işlerin etkin bir şekilde yürütülebilmesi maksadıyla; Şirket içerisindeki bilgi akışı kontrolünün sağlanabilmesi, işyeri içi verimliliğin ölçülebilmesi ve güvenlik gibi hukuken de meşru sayılan gerekçelerle GRAFTON’un yönetim yetkisi kapsamında tarafınızın kullanımına sunulmuş olan her türlü iletişim aracı , haberleşme hürriyetiniz ve kişisel verilerinizin korunmasını isteme hakkınız kapsamında GRAFTON tarafından denetlenebilecektir.
 • Kamu sağlığı ve kamu güvenliğinin korunması amacıyla; Tüm Dünya’yı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 virüsü salgınının yayılmasını engellemek ve etkilerini hafifletmek amacıyla sizin ve ziyaretçilerinizin işyerine girişleri esnasında işyeri hekimi veya görevli sağlık personeli tarafından ateş ölçümlerinizin yapılmasını, sizin ve ziyaretçilerinizin yurt içi ve yurt dışı seyahat bilgileriniz ve yurt dışından henüz dönmüş biriyle görüşülüp görüşülmediği bilgilerini kapsar.
 • GRAFTON’un ve çalışanın düzen ve hukuki güvenliğinin sağlanması amacıyla; İşlerin etkin bir şekilde yürütülebilmesi ve bilgi akışının kontrolünün sağlanabilmesi, çalışanı eylemlerine karşı cezai ve hukuki sorumluluklardan korumak ve bunlardan korunmak adına, verimliliği ölçmek veya güvenlik endişeleri gibi haklı ve hukuki olarak meşru sayılan sebeplerle GI’ın yönetim yetkisi kapsamında ve işyerinin düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla sınırlı olmak üzere çalışanın kullanımına sunduğu iletişim araçlarının iletişim akışı ve iletişim içeriklerini kapsar.
 • GRAFTON tarafından gerekli görülen diğer haller; (Verileri üçüncü şahıs/taraflara aktarmak, gerekli hallerde, herhangi bir yasal zorunluluğa uymak için vb.)
 • GRAFTON’un kanuni yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla; Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik ile İleti Yönetim Sistemi (“İYS”) getirilmiş olup işbu sistemin uygulanmasında kişisel verilerin depolanması, imhası, saklama süresi ve işlenmesine yönelik faaliyetleri kapsamaktadır.

Kişisel Verileriniz kural olarak açık rızanıza binaen işlemektedir. Ancak KVKK kapsamında izin verilen istisnai hallerde açık rızanıza gerek olmaksızın da Kişisel Verileriniz işlenebilmektedir (KVKK Md. 5.2 ve Md. 6.3). 

Ayrıca Sosyal Medya vb. aracı kanallarla sizin alenileştirdiğiniz Kişisel Verilerinizi de ayrıca tekrar rızanız aranmaksızın KVKK kapsamında izin verilen ölçüde işleyebilmekteyiz.

Kişisel veriler bu tür veri işlemleri için GI personeli tarafından kullanılan manuel ve/veya otomatik sistemler ile işlenecektir.

VERİLERİN İŞLENME SÜRESİ:

Veriler KVKK başta olmak üzere Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer ilgili mevzuatlarda zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde ve her halde yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı sürece işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE VE/VEYA YURTDIŞINA AKTARIMI:

KVKK Madde 4 ikinci paragraf uyarınca belirlenen, Madde 5.1 ve Madde 6.2 kapsamında açık rızaya binaen yapılacak işlemlere yönelik aktarımlar bakımından açık rızanızın alınması şartı ile Kişisel Verilerinizi, Kanun’un 8. Ve 9. Maddelerine de uygun olarak yurtiçi ve yurtdışında bulunan üçüncü kişilere (Şirket ortaklarımız, ortaklarımızın sahibi olduğu şirketler, iştiraklerimiz, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, danışmanlarımız, işbirliği yapılan şirket veya kişiler de dahil) aktarabilmektedir

Bunun haricinde KVKK Madde 4 birinci paragraf uyarınca KVKK Madde 5.2 ve Madde 6.3 kapsamında açık rızanızı gerektirmeyen istisnai işlemeler kapsamında Kişisel Verileriniz açık rızanız olmaksızın yurtiçinde ve yurtdışında belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

VERİ SAĞLAMANIN NİTELİĞİ VE REDDİN SONUÇLARI

Kişisel verilerin sağlanması, isteğe bağlı olsa da, yukarıdaki amaçlar için gereklidir. Bu tür verileri sağlamanın reddedilmesi, GRAFTON’un yukarıda sıralanan faaliyetleri yürütmesini imkansız kılar. Bu nedenlerle, verilerin işlenmesine onay verilmesi GRAFTON’un temel faaliyetleri için önem arz etmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZE YÖNELİK KANUNDAN DOĞAN HAKLARINIZ VE VERİ SORUMLUSU OLARAK DESTEĞİMİZ:

KVKK Madde 11 uyarınca; Veri Sorumlusu olan GRAFTON’a başvurarak;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

 Haklarına sahiptir.

Bu kapsamda, bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen şartları taşıyacak şekilde oluşturarak bizde kayıtlı olan e-posta adresinizden, info.tr@grafton.com adresimize e-posta atabilir; internet sitemiz üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bunların yanı sıra Şirketimize ıslak imzalı bir dilekçe ile elden teslim edilebilir ya da noter aracılığı ile de gönderilebilir. 

Buna göre GRAFTON veri sorumlusu sıfatıyla,  ilgili kişiden gelecek yukarıda yer alan talepleri içeren yazılı başvurulara azami 30 (otuz) gün içerisinde, yazılı olarak veya elektronik ortamda ilgili kişiye geri dönüş sağlayarak gerekli işlemlerin yapılması sağlanacaktır. Başvurular, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek karar ile bir ücret tarifesi yayınlamadığı müddetçe ücretsiz olarak yapılacaktır.

Bu bildirimin şartları gerekmesi halinde yeniden düzenlenebilir. Bu Bildirimde yapılan önemli düzenlemeleri, web sitemizde ya da başka iletişim kanallarını kullanarak kullanıcılarımızla temasa geçmek suretiyle uygun bildirimlerle yayınlayacağız.

İşbu Aydınlatma Metni ve Gizlilik Beyanına ilişkin olarak ek bilgi istediğiniz ve/veya Grup Veri Koruma Yetkilisiyle ve yerel Gizlilik Yöneticisiyle iletişime geçmek ve taleplerinizi iletmek istemeniz durumunda lütfen info.tr@grafton.com adresine e-posta atınız.

ONAY
Aydınlatma Metni ve Gizlilik bildirimini okudum ve yukarıdaki bilgiler ışığında, kişisel verilerimin işlenmesine onay verdiğimi belirtirim.

 

GI GROUP AND WYSER TURKEY SEÇME VE YERLEŞTİRME A.Ş.

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Bahar Sok. River Plaza No:13 Kat:6, 34394 Şişli/İstanbul

Tel: +90 212 939 59 60